شروع

نیاز حیاتی که نوع بشر در قرن بیست و یکم با آن مواجه است پیدا کردن بینشی یکپارچه دربارۀ سرشت انسان و جامعه است. چنین بینشی در آثار حضرت بهاءالله (1892-1817) پدیدار می گردد.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما