Welcome

اگرچه بشریت با این فرایند پرورش یافته است، تنها درک کمی از آن دارد. به جای آن، مردم حول هر بخش از تجربۀ روحانی خود سیستم مذهبی مجزایی ساخته اند. در طول تاریخ، کشمکش های تلخ و تضاد مذهبی مانع پیشرفت انگیزۀ مذهبی شده اند.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما