معرفی

نیرویی که این آگاهی را در سراسر تاریخ بیدار کرده ظهور اعظم الهی است که در تمام کتب مقدسۀ پیشین به آن وعده داده است. مظهر این ظهور اعظم حضرت بهاءالله است که تعالیمش طرحی جهانی برای برقراری نظم اجتماعی بر روی کرۀ زمین ارائه می دهد. تأثیر رو به رشد او داستان ناگفتۀ زمان ما است.
- منتخبی از مجلۀ «بهائیان»

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما