معرفی

خطاب به رهبران ادیان جهان

در آوریل 2002، هیئت حاکمۀ بین المللی دیانت بهایی نامه ای خطاب به رهبران ادیان جهان نوشت. در این نامه چنین ذکر شده است: «فروپاشی شتابندۀ نظام اجتماعی چنین ایجاب می کند که حقیقت دین از قید و بندهایی که تا کنون آن را از اعمال اثرات شفابخش خود باز داشته است، رها شود». در قسمتی دیگر از این نامه چنین ذکر می شود: «رهبری مذهبی با کمال صداقت و بدون طفره روی این حقیقت را بپذیرد که خداوند یکی است و دین نیز در ورای تمام جلوه های متنوّع فرهنگی و تعبیرات بشری یکی است».

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما