معرفی

دین الهی یکی است

به دنبال نامه ای به رهبران ادیان جهان، سندی با عنوان «دین الهی یکی است» منتظر شد تا این موضوع حیاتی را بیشتر تشریح نماید.
این مطالعۀ تطبیقی برای کمک به فرایند خوانش این سند طراحی شده است. مانند سند «دین الهی یکی است»، این راهنما برای همۀ افراد در نظر گرفته شده است.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما