اشتباه مادّی گرایی تلاش های ستودنی آن برای بهتر شدن زندگی نیست، بلکه جدایی پیشرفت مادّی از پیشرفت روحانی و اخلاقی است.

اشتباه مکتب ماتریالیسم مسلّماً در تلاش قابل تمجید برای بهبود بخشیدن به شرایط زندگی نیست بلکه در کوته‌نظری و خود‌باوری توجیه‌ناپذیری است که اساس رسالت آن را تشکیل می‌دهد. اهمّیّت رفاه مادّی و پیشرفت‌های علمی و فنّیِ لازم برای حصول آن، هر دو مکرّراً در آثار بهائی ذکر شده است.ولی همان طور که از آغاز حتمی می‌نمود مساعی ناسنجیدۀ فرهنگی مادّه‌گرا برای جدا‌سازی رفاه جسمانی و مالی از پیشرفت‌های روحانی و اخلاقی بشر، به قیمت از دست‌ دادن پشتیبانی همان مردمی تمام شده است که فرهنگ مزبور مدّعی خدمت به آنان می‌باشد. حضرت بهاءالله انذار می‌فرماید: "هر روز ارض در بلای جدیدی مشاهده می‌شود ... مرض عالم به مقامی رسیده که نزدیک به یأس است چه طبیب ممنوع و متطبّب مقبول و مشغول... *"[3]

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما