از دست دادن ایمان به مکتب مادّی گرایی و جهانی شدن تدریجی تجربیات بشری دست به دست هم داده اند تا نابسامانی را ایجاد کنند که بخشی از فرایندی روحانی است.

از دست دادن ایمان نسبت به محتومات مکتب ماتریالیسم و جهانی‌ شدن تدریجی تجربیّات بشری دست به دست هم داده اشتیاقی وافر برای درک هدف عالم هستی به وجود آورده‌ است. ارزش‌های بنیادی زیر سؤال برده می‌شوند، وابستگی‌های کوته‌نظرانه متروک می‌گردند و خواست‌هایی که زمانی قابل تصوّر نبودند مورد پذیرش قرار می‌گیرند. این دگرگونی‌ عظیم و عالم‌گیر همان پدیده‌ای است که بنا به فرمودۀ حضرت بهاءالله، کتب مقدّسۀ ادیان گذشته از آن به عنوان "روز قیامت" یا "روز رستاخیز" یاد کرده‌اند: "قد اتت الصّیحة و خرج النّاس من الأجداث و هم قیام ینظرون.*"[5] فرایندی که در زیر تمام این در‌به‌دری‌ها و رنج‌ها در جریان است، در اصل یک فرایند روحانی است: "قد سرت نسمة الرّحمن و اهتزّت الأرواح فی قبور الأبدان.§"[6]

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما