ایمان اشتیاقی ضروری و خاموش نشدنی است.

بنا بر این برای نوع انسان که توسّط یکی از متفکّران بانفوذ زمان حاضر "تکاملی که از خودش آگاه شده"[16] توصیف گردیده، ایمان اشتیاقی ضروری و خاموش نشدنی است. رویدادهای قرن بیستم به نحوی اندوه‌بار و قاطع نشان داد که اگر ابراز طبیعی ایمان به طور تصنّعی مسدود گردد آدمی به ناچار برای ارضای این نیاز به تراشیدن و پرستش بت‌هایی پوچ و حتّی موهن اقدام خواهد نمود. ایمان انگیزه‌ای انکارناپذیر است.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما