فقط یک دین به معنای واقعی وجود دارد. . "دین دین است، همانطور که علم علم است."

استنباط یک خوانندۀ خوش‌بین و منصفِ این بیانات اینست که دین اساساً ماهیّت واحدی است. به همین دلیل کلمۀ "اسلام" که از نظر لغوی به معنی "تسلیم" در برابر ارادۀ خداوند است تنها از دورۀ خاصّی از نزول هدایات الهی که مؤسّس آن حضرت محمّد بود یاد نمی‌کند بلکه همان طور که آیات قرآنی به نحوی ‌تردید‌ناپذیر آن را روشن می‌سازد، به معنی کلّیِ "دین" است. در عین حال که صحبت از وحدت تمام ادیان صحیح است ولی درک بستر زمان و مکان بی‌نهایت مهم است و همان گونه که حضرت بهاءالله تأکید می‌فرماید، به معنای واقعی فقط یک دین وجود دارد. دین دین است همان ‌طور که علم علم است. یکی ارزش‌هایی را که از طریق ظهورات پی‌درپی الهی ظاهر می‌شود ارائه می‌دهد و به تفصیل آنها می‌پردازد و دیگری ابزاری است که به وسیله آن ذهن انسان رموز طبیعت را کشف می‌کند و می‌تواند با دقّتی روزافزون بر عالم وجود اثر ‌گذارد. یکی اهدافی را تعیین می‌نماید که روند تکامل را به پیش می‌بَرَد و دیگری به تحقّق آن اهداف یاری می‌رساند. این دو، یعنی دین و علم دو نظام دانایی را تشکیل می‌دهند که محرّک پیشرفت تمدّن می‌باشند. هر یک از این دو به عنوان "تجلّی شمس حقیقت"[45] مورد تمجید حضرت عبدالبهاء قرار گرفته‌ است.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما