نیازهای این عصر که حضرت بهاءالله آنها را اعلام کرده اند اکنون توسط اذهان روشنفکر جهان -حداقل به عنوان آرمان های مطلوب بشر- پذیرفته شده اند.

ضروریّات عالم انسانی در عصر جدیدِ حیات بشری که حضرت بهاءالله پیشوایان سیاسی و مذهبی قرن نوزدهم را به آن فراخواند اکثراً امروزه از سوی جانشینان آنان و نیز از سوی متفکّران پیشرو در سراسر جهان، لااقلّ به عنوان آرمان‌‌های دل‌خواه پذیرفته شده‌اند. در پایان قرن بیستم اصولی که تا چند دهۀ پیش از آن با تبَختُر، رؤیایی و کاملاً غیر‌ عملی توصیف می‌شد، محور اصلی گفتمان‌های جهانی قرار گرفت.این اصول به پشتوانۀ پژوهش‌های علمی و یافته‌های کمیسیون‌های متنفّذ که غالباً منابع مالی هنگفت در اختیار دارند، هدایت‌گر نهادهای اجرایی پرقدرتی هستند که در سطوح بین‌المللی، ملّی و محلّی فعّال‌اند. انبوه عظیمی از کتاب‌ها و مقالات عالمانه به زبان‌های مختلف، وقف یافتن وسایلی برای کاربرد این اصول شده است و مسلّماً این برنامه‌ها از توجّه رسانه‌های گروهی در پنج قارّۀ جهان برخوردارند.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما