جهان به تجویزهایی دل بسته است که توسّط سوءبرداشت های مادّی گرایانه از حقیقت شکل گرفته اند. ولی وحدت یک موقعیّت روحانی است- تنها منبع مورد اعتماد آن در قوانین و اصولی جاری است که توسّط خداوند ظاهر شده است.

وحدت و یگانگی حالتی از روح انسانی است. آموزش و پرورش و هم‌چنین قانون‌گذاری می‌تواند آن را تقویت نماید و گسترش دهد ولی این عوامل فقط وقتی کمک می‌کنند که آن حالت روحانی پدید آمده و خود را به عنوان نیرویی مؤثّر در حیات اجتماعی تثبیت کرده باشد. جمعی از روشن‌فکران جهان که رهنمودهایشان عمدتاً از برداشت‌های نادرست مادّی‌گرایی مایه می‌گیرد مصرّانه به این امید دل بسته‌اند که به یاری طرح‌های مبتکرانۀ اجتماعی و داد و ستدهای سیاسی احتمالاً بتوانند مصائب بالقوّه‌ای را که به نحو غیر قابل انکاری آیندۀ بشریّت را تهدید می‌کند برای مدّت نامحدودی به تعویق بیاندازند. حضرت بهاءالله می‌فرماید: "دیده می‌شود گیتی را دردهای بی‌کران فراگرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته مردمانی که از بادۀ خودبینی سرمست شده‌اند پزشک دانا را از او بازداشته‌اند اینست که خود و همۀ مردمان را گرفتار نموده‌اند نه درد می‌دانند نه درمان می‌شناسند. *"[54] چون اتّحاد درمان دردهای جهان است تنها منبع مطمئن برای حصول آن نیز در بازگرداندن قوّۀ نافذۀ دین در امور بشری می‌باشد. به فرمودۀ حضرت بهاءالله، احکام و تعالیم نازله از طرف خداوند در این عصر "سبب اعظم و علّت کبری از برای ظهور و اشراق نیّر اتّحاد§"[55] بوده و "آنچه بر این اساس گذاشته شود حوادث دنیا او را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم نریزاند.ª"[56]

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما