بخش 1-1

 • نقطۀ عطف تاریخ
 • ناامیدی نسبت به وعده های مادّی گرایی
 • جهانی شدن در حال پیشرفت تجربۀ انسانی
 • نیازهای فعلی بشر بر ادیان دیرینه غلبه می کنند
 • حضرت بهاءالله مفهوم کلّی دین را دگرگون می کند
 • استمرار ظهورات الهی و سیر تکاملی دین و عدم درک آن
 • وحدت هدف ادیان
 • شکل گیری مذهب از تمدّن و فرهنگ
 • وضع اصولی برای عصر حاضر
 • نیروی وحدت: الگوی جامعۀ بهایی
 • تفرقه و تداوم شر
 • پیشرفت جامعۀ جهانی بهایی
 • روز موفّقیّت
 • معرّفی کلّی سند
 • تعریف خصوصیّات قرن بیستم (از منظر روحانی):
  • تثبیت مادّی گرایی متعصّبانه
  • تجدید حیات ناگهانی دین و جست و جوی روحانی
 • این قسمت ها زمینه ای را ایجاد می کنند که در آن مفهومی کاملاً جدید از دین کشف خواهد شد
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما