بخش 1-3

درک مادّی گرایی

مادّی گرایی:

عموماً بسیار آزادانه تعریف می شود (به عنوان مثال به حالت فردی اشاره می شود که اشیای مادّی را دوست دارد یا حتّی دائم به آن فکر می کند).

مادّی گرایی متعصّبانه:

شکلی منحصر به فرد از همه پرسش ها و سوالات در شرایط کاملا مادی. نتیجۀ اصلی آن این است که شما نمی توانید عنصری از روحانیت را به اقتصاد، محیط های دانشگاهی، مباحث جدّی سیاسی، ... معرّفی کنید بدون این که به طرز ناامیدکننده ای ساده جلوه کنید.
ناخشنودی و آشفتگی که امروزه شایع است از پیشرفت مادّی حاصل نشده، بلکه از این حقیقت ناشی شده است که قیمت این رویکرد بی باکانه و کوته نظرانه جداکردن جنبۀ روحانی از هرچیز بوده است. مادّی گرایی متعصّبانه تکّه ای کلّی از واقعیّت را جدا کرده است.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما