بخش 1-6

این جسم به این روح زنده است

جز آنان که چشمشان از ديدن استعدادهاى فکرى و اجتماعى مکنون در بشر عاجز است و آنان که از حوائج ضرورى بشرى غافلند کسى ديگر نيست که از ترقّيات حاصله در جامعۀ بشرى در صد سال گذشته مخصوصاً از اينکه مردم و ملل جهان اين گونه به هم بافته شده اند خشنود و راضى نباشد. ديگر روشن است که اين ترقّيات تا چه اندازه در نظر اهل بهاء ارزشمند است چه که آنها را مقصد پروردگار مى د انند. امّا اين هيکل تمدّن مادّى بشرى فرياد مى ز ند و هر روز با حسرت بيشترى در آرزوى آنست که براى جسم بيجان خود روحى بيابد و تا جان نيابد و قواى روحانيش بيدار نگردد مانند ساير تمدّن هاى بزرگ تاريخ هرگز روى صلح و آرامش و عدل و انصاف نخواهد ديد و به اتّحادى که از مذاکره و مواضعۀ معمول امروز فراتر رود نائل نخواهد شد.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما