بخش 2-1

نیروهای به هم پیوستۀ تاریخی

2.1

علاقه‌مندی نوخاسته نسبت به دین چه به صورت مشخّص دینی و چه به شکل نامشخّص‌ترِ جلوه‌های روحانی هنوز به اوج خود نرسیده است.

بلکه برعکس.

این پدیده مخلوق نیروهایی تاریخی ‌می‌باشد که پیوسته در حال تحرّک و شتاب‌گیری است.

. پیامد مشترک آنها در هم شکستن این میراث قرن بیستم است که عالم مادّی را نمودار حقیقت نهایی می‌داند.

 • نقطۀ عطف تاریخ
 • ناامیدی نسبت به وعده های مادّی گرایی
 • جهانی شدن در حال پیشرفت تجربۀ انسانی
 • نیازهای فعلی بشر بر ادیان دیرینه غلبه می کنند
 • حضرت بهاءالله مفهوم کلّی دین را دگرگون می کند
 • استمرار ظهورات الهی و سیر تکاملی دین و عدم درک آن
 • وحدت هدف ادیان
 • شکل گیری مذهب از تمدّن و فرهنگ
 • وضع اصولی برای عصر حاضر
 • نیروی وحدت: الگوی جامعۀ بهایی
 • تفرقه و تداوم شر
 • پیشرفت جامعۀ جهانی بهایی
 • روز موفّقیّت
 • دو نیروی تاریخی کلیدی...
  • برانگیختن علاقه‌مندی نوخاسته نسبت به دین
  • از بین بردن اطمینان به این که وجود مادّی نمودار حقیقت نهایی است
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما