بخش 2-2

ورشکستگی خود مکتب مادّی

اوّلین نیروی تاریخی ناامیدی گسترده از وعده های مادّی گرایی است، که سند «دین الهی یکی است» آن را «ورشکستگی خود مکتب مادّی» می نامد.
  1. «مکتب مادّی گرایی» آنطور که نظام سرمایه داری فعلی آن را در دموکراسی های آزادی خواهانه به مرحلۀ اجرا درآورده است. متن سند این دیدگاه را وسیع تر می سازد تا طیف کاملی از تجربه های اجتماعی اقتصادی را که خود را در قرن بیستم نشان دادند، در برگیرد.
  2. با وجودی که بین این نظام ها تفاوت های مهم و قابل توجّهی وجود داشت، «مواضع فکری و اخلاقی شان از همان درک محدود ریشه می گرفت».
  3. نگاهی دقیق تر به فرهنگ کنونی که «اصول قاطعی که مکتب ماتریالیسم برای رفاه انسان پیشنهاد می کند» به وجود آورده است، ضروری است.
  4. بین «پیشرفت مادّی» و «دیدگاه مادّی گرایانه» تفاوت بسیاری است.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما