بخش 2-5

انحراف زبان

2.5

مانند اشتها که نهایتاً از قیود معتقدات معنوی رها گشته است.

زبان و مکالمات روزمرّه بارزترین قربانی این فرهنگ و مرام می‌باشد. گرایش‌هایی که روزگاری در همه جا به عنوان عیوب اخلاقی مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌گرفت امروزه به لوازم ضروری پیشرفت اجتماعی تبدیل گشته است. سود‌جویی و خودخواهی سرمایۀ ارزنده‌ای برای تجارت شده است، دروغْ خود را به صورت اطّلاعات عمومی جلوه می‌دهد و انحرافات گوناگون در کمال شهامت مقام حقوق مدنی را ادّعا می‌کنند. حرص، شهوت، تنبلی، نخوت و غرور، حتّی خشونت، در قالب کلماتی خوش‌ظاهر، نه تنها به طور گسترده پذیرفته شده بلکه ارزش‌ اجتماعی و اقتصادی نیز پیدا کرده‌اند. شگفت آنکه همان گونه که معنی کلمات بر باد رفته است همان رفاه و دست‌آوردهای مادّی‌ نیز که به خاطر آن حقیقت به راحتی فدا می‌شود مفهوم واقعی خود را از دست داده‌ است.
گرایش‌هایی که روزگاری در همه جا به عنوان عیوب اخلاقی مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌گرفت
... به لوازم ضروری پیشرفت اجتماعی تبدیل گشته است
سود‌جویی و خودخواهی
... سرمایۀ ارزنده‌ای برای تجارت شده است
دروغ
... خود را به صورت اطّلاعات عمومی جلوه می‌دهد
انحرافات گوناگون
... در کمال شهامت مقام حقوق مدنی را ادّعا می‌کنند
(در قالب کلماتی خوش‌ظاهر) حرص، شهوت، تنبلی، نخوت و غرور، حتّی خشونت
... نه تنها به طور گسترده پذیرفته شده بلکه ارزش‌ اجتماعی و اقتصادی نیز پیدا کرده‌اند
شگفت آنکه همان گونه که معنی کلمات بر باد رفته است همان رفاه و دست‌آوردهای مادّی‌ نیز که به خاطر آن حقیقت به راحتی فدا می‌شود مفهوم واقعی خود را از دست داده‌ است.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما