بخش 2-6

مادّی گرایی و انگیزۀ بشریّت

تأثير مادّيّت چه به عنوان جهان بينى و چه به صورت ميل و خواهشى ساده اينست که سائقۀ روحانى را که از امتيازات نفس ناطقه است از انگيزۀ انسانى و حتّى علائق او مى زد ايد.

چنان که حضرت عبدالبهاء فرموده "در طينت انسانيّه محبّت ذاتيّۀ خود مخمّر و ممکن نيست بدون اميدوارى اجر جزيل و ثواب جميل از فوائد موقّتۀ جسمانيّۀ خود بگذرد."

چون ايمان به معنوى بودن ماهيّت حقيقت و ارضاء خاطرى که مى بخشد در ميان نباشد عجبى نيست اگر مى بينيم در کانون بحرانى که در تمدّن کنونى مشاهده مى شود نوعى آئين فردپرستى پديد آمده است که حدّ و مرزى نمى شناسد و کسب مال و خواسته و مقام را از ارزش هاى مهمّ فرهنگى مى شمارد که نتيجه اش از هم پاشيدگى اجتماع گشته و آن را به مرحلۀ جديدى در مسير تحليل و انهدام جامعه که به تأکيد در آثار حضرت ولىّ امرالله تصريح شده انداخته است.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما