بخش 3: جهانی شدن مستمر تجربیات انسانی

بخش 3

جهانی شدن مستمر تجربیات انسانی

جهانی شدن مستمر تجربیات انسانی

اهداف:

  • درک تأثیرات یکپارچه سازی جهانی از طریق:
    • فناوری های ارتباطی
    • مهاجرت جمعی
  • بررسی تأثیرات آن بر وجدان جمعی بشر
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما