بخش 4: نیازهای فعلی بشریّت ادیان تأسیس شده را مغلوب کرده است

بخش 4

نیازهای فعلی بشریّت ادیان تأسیس شده را مغلوب کرده است

نیازهای فعلی بشریّت ادیان تأسیس شده را مغلوب کرده است

اهداف:

  • تأکید بر نقش ادیان بزرگ در پیشرفت تمدّن
  • درک این که چرا هیچیک از این ادیان نمی توانند «رهبری نهایی» نوع انسان را به زندگی مدرن به عهده گیرند
  • توصیف این وضعیت بغرنج به عنوان بخش طبیعی یک فرایند تکامل
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما