بخش 4-4-b

معضل بشریّت

دین مستقل
دین مستقل
دین مستقل
دین مستقل
دین مستقل

نمی تواند:

  • به طور قانونی نظام های باور خود را دست کاری کند

نمی تواند:

  • به سوالات مطرح شده توسط نظریۀ تکامل اجتماعی و فکری پاسخ گوید
اگر ناراحتی و تنش ظاهر شود، آن چیزی بیش از یک ویژگی ذاتی در فرایند تکامل نیست.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما