بخش 5: حضرت بهاءالله مفهوم کلی دین را دگرگون کرده است

بخش 5

حضرت بهاءالله مفهوم کلی دین را دگرگون کرده است

حضرت بهاءالله مفهوم کلی دین را دگرگون کرده است

اهداف:

  • مرور تصوّرات غلطی که دربارۀ ذات دین وجود دارد
  • درک روشی که خالق از طریق آن با مخلوق در حال تکامل خود تعامل می کند
  • کشف ذات و هدف مظاهر ظهور الهی
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما