بخش 5-6

استمرار ظهورات الهی و سیر تکاملی دین

طفولیت
کودکی
نوجوانی
بزرگسالی
مظاهر ظهور الهی تنها در حال تکرار نیستند، بلکه در حال پیشرفت می باشند.
به تعبیری وسیعتر، آن طور که حضرت بهاءالله توضیح می دهند، اقدامات قهرمانانۀ گسترده در تاریخ ادیان نمایانگر تحقّق «عهد و میثاق» است؛ عهدی پایدار که خالق همۀ هستی به واسطۀ آن نسل بشر را که همیشه برای پیشرفت روحانی و اخلاقی خود به هدایت او نیاز دارد دعوت می کند تا این ارزش ها را درونی ساخته و برای آنها تعریف مناسبی ارائه کند.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما