بخش 5-7

عصر بلوغ

علم و صنعت و هنر نيز جواب مساعد داد
جامعۀ اهل ايمان
موعود الهى
یک سیستم جدید از ارزش ها زندگی را از نو سازماندهی می کند
قوانين و تشکيلات امور اجتماعى از نو ساخته شد
با ظهور حضرت بهاءالله، این اتّفاق دوباره تکرار می شود- این بار در مقیاسی که کلّ ساکنین زمین را در بر می گیرد.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما