بخش 6: استمرار ظهورات الهی و سیر تکامل دین و عدم درک آن

بخش 6

استمرار ظهورات الهی و سیر تکامل دین و عدم درک آن

استمرار ظهورات الهی و سیر تکامل دین و عدم درک آن

اهداف:

  • کسب نگرش دربارۀ دلیل مخالفت با «وحدت ادیان»
  • تشریح «استمرار ظهورات الهی و سیر تکاملی دین» و هدف تعالیم اجتماعی ادیان
  • درک نقش تکنولوژی در ایجاد موانع ساختگی بین ادیان
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما