بخش 6-2

استمرار ظهورات الهی و سیر تکاملی دین

1
آنالوژی زندگی فرهنگی: تکامل و تنوّع شگفت انگیز ظاهر انسان به هیچ وجه این حقیقت را نقض نمی کند که بشریت به منزلۀ یک نژاد انسانی واحد است.
2
فرایند مشابهی زندگی مذهبی بشریّت را توصیف می کند. اما به جای نشان دادن روش های آزمون و خطای موجود در تاریخ به سادگی، چنین هنجارهایی صریحاً در تعالیم الهی تعیین شد.
3
با وجودی که ویژگی های خاصی از یک اصل رفتاری نهایتاً هدف آنها را تحقّق می بخشد و زمانی نگرانی هایی با ماهیت متفاوت آن را تحت الشعاع قرار می دهند، آن اصل هیچیک از اختیارات خود را از دست نمی دهد.
4
بحث در این باره که تفاوت های موجود در تعالیم مذهبی حاکی از مخالفت قابل توجّهی با نظریۀ وحدت اساس ادیان است، به معنای از دست دادن هدفی است که این رهنمودها تأمین کرده اند.
5
قوانین ابدی ادیان راهگشای روح است تا به رابطه ای بالغانه و همیشگی با خالق خود وارد شود. این قوانین هرگز ناسازگار با قوانین ناپایدار نیستند که رهنمودهایی برای کمک به پیشرفت فرایند تمدّن سازی ارائه می دهند.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما