بخش 6-3

عدم شناخت مظهر ظهور الهی

6.5

زمان ظهورشان را به خصوص تأکید می‌کند.

قصور اکثریّت نوع بشر در این مورد، جوامع بزرگی را به کرّات محکوم به آن نموده که بنا بر عادت دیرین، همان احکام و شعایری را که مدّت‌ها پیش نقش خود را ایفا نموده و اجرای آنها در این زمان صرفاً پیشرفت اخلاقی را مختل می‌سازد، باز تکرار نمایند.

متأسّفانه امروز یکی از نتایج حاصلۀ این قصور، کم ‌‌‌اهمّیّت جلوه نمودن دین بوده است.

درست در آن لحظۀ ترقّی و پیشرفت جمعی

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما