بخش 6-5

موانع دست یابی به حقیقت

شديدترين ملامت حضرت بهاءالله متوجّه کسانى است که به نام خدا تظاهر مى کنند ولى در حقيقت خروارى از خرافات و تعصّبات را که همواره بزرگ ترين مانع براى پيشرفت تمدّن بوده است بار تودۀ مردم ساده لوح و خوش باور مى نمايند.

حضرت بهاءالله با آنکه از خدمات انسانى بسيارى از روحانيّون ستايش مى فرمايد در بارۀ علماى خودکامۀ مذهبى که در سراسر تاريخ بشرى حائل بين بشر و رشد و ترقّى بوده حتّى بين بشر و انبياى الٓهى نيز همواره مانع بزرگى به وجود آورده اند مى فرمايد:

"حال کدام ضيق و تنگى است که ازيد از مراتب مذکوره باشد که اگر نفسى طلب حقّى و يا معرفتى بخواهد نمايد نمى داند نزد کدام رود..." ٦٠

در عصرى که پيشرفت هاى علمى و تعليم و تربيت عمومى تعميم يافته است اثرات چنان سرخوردگى و يأس سبب شده که در اين زمان ايمان به دين بالمرّه از ميان رخت بندد.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما