بخش 6-6

 • نقطۀ عطف تاریخ
 • ناامیدی نسبت به وعده های مادّی گرایی
 • جهانی شدن در حال پیشرفت تجربۀ انسانی
 • نیازهای فعلی بشر بر ادیان دیرینه غلبه می کنند
 • حضرت بهاءالله مفهوم کلّی دین را دگرگون می کند
 • استمرار ظهورات الهی و سیر تکاملی دین و عدم درک آن
 • وحدت هدف ادیان
 • شکل گیری مذهب از تمدّن و فرهنگ
 • وضع اصولی برای عصر حاضر
 • نیروی وحدت: الگوی جامعۀ بهایی
 • تفرقه و تداوم شر
 • پیشرفت جامعۀ جهانی بهایی
 • روز موفّقیّت
 • نقش ادیان بزرگ در پیشرفت تمدّن ... هرچند نمی توانند رهبری نهایی انسان را به زندگی مدرن به عهده گیرند
 • این مسئلۀ بغرنج به عنوان «بخش ذاتی یک فرایند تکامل» مشخّص شده است
 • پایه گذاران ادیان بزرگ مظاهر ظهور یک خداوند بودند
 • ورود مظاهر ظهور به عنوان یک فرایند سازمان یافته و در حال پیشرفت
 • موانع غیرواقعی بین ادیان ساخته شده است
 • مفهوم «استمرار ظهورات الهی و سیر تکاملی ادیان»
 • نوع بشر آماده در یک نقطه وسیع منحصر به فرد
 • «این یوم را مثلی نبوده و نیست چه که به مثابۀ بصر است از برای قرون و اعصار...»
 • حسی عمیق از «وحدت ادیان» ظاهر می شود
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما