بخش 8: شکل گیری مذهب از تمدن و فرهنگ

بخش 8

شکل گیری مذهب از تمدن و فرهنگ

شکل گیری مذهب از تمدن و فرهنگ

اهداف:

  • جست و جوی عمیق تر در چالش هایی که قوانین اجتماعی از ادیان گذشته به وجود آورده اند
  • آگاهی از دعوت حضرت بهاءالله به این که «نگران» نیازهای امروز دنیا باشیم
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما