بخش 9: اجرای اصول عصر جدید

بخش 9

اجرای اصول عصر جدید

اجرای اصول عصر جدید

اهداف:

  • مرور اصولی که حضرت بهاءالله برای این عصر اعلام کرده اند
  • اندیشیدن به نیروی مورد نیاز برای پیاده سازی این اصول
  • درک این اصول به منزلۀ «جوانب مختلف یک بینش منفرد و فراگیر از آیندۀ بشریّت»
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما