بخش 10: نیروی وحدت: الگوی جامعۀ بهایی

بخش 10

نیروی وحدت: الگوی جامعۀ بهایی

نیروی وحدت: الگوی جامعۀ بهایی

اهداف:

  • تفاوت قائل شدن میان مفهوم بهایی وحدت با دیدگاه های رایج
  • کاوش در محدودۀ جامعۀ جهانی بهایی
  • نگاهی به مؤسسات کلیدی که وحدت را در دیانت بهایی به وجود آورده و حفظ می کنند
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما