بخش 10-2

تعریف وحدت

همان طور که يک موجود زنده فقط محصول ترکيب تصادفى عناصر مرکّبه اش نمى باشد وحدت و يگانگى نيز حالت و وضعى نيست که فقط از حسن نيّت متقابل و با داشتن مقصدى واحد و صداقت و صميميّت حاصل گردد. بلکه وحدت و يگانگى مظهر قوّۀ خلّا قه اى است که وجود آن از طريق نتائجى که اقدام جمعى به وجود مى آورد آشکار مى شود و فقدان آن از بى حاصلى اين اقدامات نمايان مى گردد. هرچند پردۀ جهل و غفلت بشرى روى آن نيروى بزرگ را هميشه پوشانده است امّا آنچه بيش از همه چيز تمدّن بشر را به سوى ترقّى و پيشرفت رانده است همان قوّه است که منشأ قوانين حقوقى گشته است، بنياد مؤسّسات سياسى و اجتماعى بوده است، آثار هنرى و دست آوردهاى صنعتى و فنّى نامحدودى را الهام بخشيده است، عالم اخلاق را آراسته است، سبب رفاه مادّى شده است و ادوار دراز مدّتى از صلح و آشتى را به وجود آورده است که در خاطره ها به عنوان عصر طلائى باقى مانده است.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما