بخش 10-3

وحدت عالم انسانی

اصل وحدت عالم انسانى که محور جميع تعاليم حضرت بهاءالله است صرفاً منبعث از اظهار احساساتى ناسنجيده و بيان اميدى مبهم و نارسا نيست و نبايد آن را منحصراً ناشى از آرزوى احياء روح اخوّت بشرى و خيرخواهى بين مردم انگاشت و هدفش را فقط در اين دانست که بين افراد بشر و ملل و اقوام تعاون و تعاضدى حاصل گردد بلکه مقصدش بسيار برتر و دعويش بسيار عظيم تر از آنست که حتّى پيامبران پيشين مجاز به بيانش بوده اند. پيامش فقط متوجّه افراد نيست بلکه به روابط ضروريّه اى نيز مربوط مى شود که ممالک و ملل را به هم پيوند مى د هد و عضو يک خانوادۀ بشرى مى نمايد... و نيز مستلزم آنست که در بنيان جامعۀ کنونى تغييراتى حياتى (ارگانيک) صورت پذيرد که شبهش را چشم عالم نديده است. اين اصل... خواهان تجديد بنيان جامعه و طالب خلع سلاح کشورهاى متمدّن جهان است، جهانى که به مانند هيکلى زنده در جميع جنبه هاى اصلى حياتش، در نظم سياسيش، آمال روحانيش، تجارت و اقتصادش، خطّ و زبانش متّحد باشد و در عين حال کشورهاى عضو آن حکومت متّحدۀ جهانى بتوانند آزادانه خصائص ملّى خود را حفظ کنند.
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما