بخش 10-4

بهائیان در بیش از 130000 جامعۀ محلّی سکونت دارند
که نمایانگر 2100 گروه قومی، فبیله ای و نژادی است
آنها در 236 کشور و ناحیه زندگی می کنند
که بیش از 10000 محفل روحانی محلّی
و 183 محفل روحانی ملّی دارد
آثار بهایی به بیش از 800 زبان ترجمه شده است
بهائیان در بیش از 130000 جامعۀ محلّی سکونت دارند
که نمایانگر 2100 گروه قومی، فبیله ای و نژادی است
آنها در 236 کشور و ناحیه زندگی می کنند
که بیش از 10000 محفل روحانی محلّی
و 183 محفل روحانی ملّی دارد
آثار بهایی به بیش از 800 زبان ترجمه شده است

جامعۀ جهانی بهایی

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما