بخش 13: روز موفّقیّت

بخش 13

روز موفّقیّت

روز موفّقیّت

اهداف:

  • درک این که «استقرار پادشاهی خداوند» بر روی زمین فرایندی تاریخی است که در دنیای ماده ظاهر می شود
  • فهم ظهور حضرت بهاءالله به عنوان «رستاخیز عظیم»
  • تفاوت قائل شدن میان رسالت حضرت بهاءالله با پروژه های طرّاحی شده توسط بشر
  • فهم این که دعوت نهائی حضرت بهاءالله به سوی «یک دین واحد» است
در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما