بخش 12-3

ظهور و تمدّن

بعضى حرکت هاى اجتماعيّه به ظهور مى رسند و چند صباحى فعّاليّت از خود نشان مى دهند و پس از آن متوقّف مى شوند.

نهضت هاى ديگرى هم هستند که رشد و دوام بيشترى پيدا مى کنند ولکن قبل از وصول به مرحلۀ بلوغ دچار ضعف و انحلال شده و براى هميشه فراموش مى شوند...

امّا يک نوع حرکت و يا امر ديگرى هم هست که ابتدا از نقطه اى کوچک و ناشناخته آغاز مى شود، بعد با سير مسلّم و منظّم به پيش مى رود، به تدريج دامنۀ نفوذش گسترش پيدا مى کند تا بالمآل وسعت و عموميّت جهانى مى يابد.

امر بهائى از اين نوع حرکت ها است.

در حال بارگزاری ...اتمام

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما