منابع مطالعه بیشتر

کتابهای منتخب: 

کتاب ایقان

حضرت بهاءالله
تفسیر حضرت بهاءالله از وحدت ادیان، شامل تجزیه و تحلیلی مفصل از حقایق روحانی که در متون مقدس ظهورات گذشته آمده است.

کلمات مکنونه

حضرت بهاءالله
کتابی شامل آیات کوتاه که اصل آن به عربی و فارسی نوشته شده و ماهیت درونی تعالیم مذهبی پیامبران الهی را منعکس می سازد.

قرن بدیع

شوقی افندی
تاریخی از 100 سال اولیه دیانت بهایی (1844-1944)

دیانت بهایی: دیانت جهانی در حال ظهور

ویلیام اس. هاچر و جی. داگلاس مارتین
معرفی جامعی از خاستگاه ها، پیشرفت و تاریخ اخیر دیانت بهایی و جامعه جهانی آن
روی اینترنت: 

آئین بهائی

وبسایت اصلی جامعه جهانی بهایی که اطلاعات وسیعی درباره تاریخ و تعالیم این دیانت ارائه می دهد. صفحۀ «تماس با بهائیان» لینک ارتباط با جوامع بهایی در سراسر جهان را در اختیار می گذارد.وبسایت اصلی جامعه جهانی بهایی که اطلاعات وسیعی درباره تاریخ و تعالیم این دیانت ارائه می دهد. صفحۀ «تماس با بهائیان» لینک ارتباط با جوامع بهایی در سراسر جهان را در اختیار می گذارد.

کتابخانه آثار و مراجع بهائی

این کتابخانه آنلاین شامل همه آثار اصلی دیانت بهایی است و همچنین دسترسی به تعدادی از بیانیه های اخیر مانند «دین الهی یکی است» را فراهم می کند.

دین الهی یکی است

این بیانیه که در سال 2005 تحت هدایت بیت العدل اعظم تهیه شده است، بخش هایی از آثار حضرت بهاءالله و کتب مقدسه ادیان دیگر را در مقابل شرایط بحران مذهبی معاصر بررسی می کند. 

همراهی با ما